Vyberte si téma, které Vás zajímá a objednejte pravidelný e-mail s novinkami ze Zpravodaje.

Objednat

Numismatický sborník 21 / 2006

Martin Rozhoň - 20/1/2013 21:00 - Numismatický sborník

Numismatický sborník přináší řadu nových odborných studií našich i zahraničních autorů na různá témata od antiky až po novověk. Přibližuje nám také zajímavé nálezy mincí převážně z našeho území.

ČNS | Národní muzeum | Numismatický sborník | nálezy

Numismatický sborník 21 si můžete objednat na info@nume.cz.  Cena je 220,- Kč + poštovné a balné pro ČR 70,- Kč.

 


Obsah sborníku 21 / 2006

 

Eva Kolníková
Význam mincí z moravského laténského centra Němčice nad Hanou pre keltskú numizmatiku
Importance of coins from the Moravian late Iron Age centre Němčice nad Hanou for the Celtic numismatics . 3

Zdeněk Petráň
Mincovnictví Slavníkovce Soběslava. Geneze jednoho numismatického omylu
A contribution to the coinage of Soběslav, the Slavnikid. History of a numismatic error. 57

Luboš Polanský – Kateřina Tomková
Hromadný nález denárů a šperků z Čistěvsi. Revize popisu a dochované části depotu
A group find of denarii and jewelry from Čistěves. Description revised, preserved parts of the group find presented. 83

Jiří Militký
Nový pohled na zlatou byzantskou minci z Libice nad Cidlinou. Příspěvek k problematice nálezů byzantských mincí 9.–11. století v českých zemích
A new interpretation of the gold Byzantine coin from Libice nad Cidlinou. (Problems of finds of Byzantine coins dated back to the period between the 9th and the 11th century in the territory Bohemia and Moravia). 125

Roman Zaoral
Obchodní styky mezi Prahou, Řeznem a Bentkami ve 13. století
Trade relations Prague – Regensburg – Venice in the 13th century. 137

Marek Budaj
Dva zaujímavé parvy Václava II. zo Slovenska
Two interesting parvi struck under Václav (Wenceslas) II, found in Slovakia. 151

Ján Hunka
Výskyt poľských mincí zo 14. až začiatku 16. storočia na Slovensku - ich prínos
k sledovaniu uhorsko-poľského obchodu počas stredoveku
Appearance of Polish coins of the period between the 14th and the beginning of the 16th century in Slovakia – their contribution to the study in medieval Hungarian-Polish trade. 157

Eduard Šimek
Jáchymovská produkce drobné mince a peněžní oběh 16. a 17. století. Rozbor mincovních nálezů
Production of small change in Jáchymov and monetary circulation in the 16th and the 17th century. Analysis of coin hoards. 165

Vlastimil Novák
Struktura nálezů tureckých mincí v Českých zemích a na Slovensku, jejich interpretace s přihlédnutím k nově publikovanému materiálu
Structure of finds of Ottoman coins registered in the territory of Bohemia, Moravia, Silesia and Slovakia and their interpretation in light of the newly published material. 181

 

Materialia

Jiří Hána
Několik neznámích variant pražských grošů jagellonského období
Several unknown varieties of Prague grossi from the Jagellonian period. 191

Jiří Hána
Opisová varianta krejcaru Maxmiliána II. z pražské mincovny
A variety of margin in case of kreutzer struck under Maximilian II in the mint Prague. 196

Jiří Hána
Unikátní bílý peníz Rudolfa II. z roku 1612
An unique white coin struck under Rudolph II in 1612. 198

Kamil Smíšek
Zajímavé dobové falzum slezské grešle Leopolda I.
An interesting contemporary forgery of a Silesian greschel struck under Leopold I. 202


Nálezy mincí na území České republiky

Petr Kubín – Jiří Militký
Starší nález římské mince v areálu římské vojenské stanice v Mušově (okr. Břeclav)
A Roman coin found in the territory of the Roman military quarters in Mušov (Břeclav district). 204

Marek Cajthaml – Jiří Militký
Nález římské mince v obci Okořín (okr. Chomutov)
A Roman coin found in Okořín (Chomutov district). 205

Michal Kostka – Jiří Militký
Nález římské mince v Praze 8-Dolních Chabrech
A Roman coin found in Prague 8-Dolní Chabry. 206

Michal Mašek
Nález denáru Vratislava II. z hradiště Vraclav (okr. Ústí nad Orlicí)
A denarius struck under Vratislav II found at the fortified settlement in Vraclav (Ústí nad Orlicí district). 208

Jiří Militký – Luboš Polanský – Ivo Štefan – Ladislav Varadzin
Nálezy mincí na raně až vrcholně středověkém pohřebišti u kostela Povýšení sv. Kříže ve Vrbně (okr. Mělník)
Coin finds from the early medieval and late medieval burial site near the Elevation of St. Cross Church in Vrbno (Mělník district). 209

Josef Paukert
Raně středověké denáry z kostrového pohřebiště v Holubicích (okr. Vyškov)
Early medieval denarii found in the skeleton burial place in Holubice (Vyškov district). 214

Luboš Polanský
Nález denáru Soběslava I. v obci Velběhy (obec Osečany, ok. Příbram)
A denarius struck under Soběslav I found in Velběhy (location Osečany, Příbram district) . 216

Luboš Polanský
Nález denáru z 20.–30. let 12. století v Třebusicích (okr. Kladno)
A denarius struck between the 1120s and the 1130s found in Třebusice (Kladno district). 217

Jiří Militký
Neregistrovaný depot českých denárů 12. století z Prahy 6-Střešovic
An unregistered hoard of the 12th century denarii found in Prague 6-Střešovice. 218

Jiří Militký

 Nález pasovských feniků z přelomu 12. a 13. století z Radčic (okr. Strakonice)
The Passau-struck pfennigs of the break of the 12th and the 13th century found in Radčice (Strakonice district). 220

Jiří Militký
Depot velkých brakteátů z Prahy 2-Nového Města od kaple sv. Lazara
A Group of large bracteats found in Prague 2-The New Town, the St. Lazar Chapel. 222

Jiří Militký
Depot středních brakteátů z 2. poloviny 13. století z Písku
A Group of mid-size bracteats of the second half of the 13th century found in Písek. 228

Ladislav Kaiser – Jiří Militký
Hromadný nález mincí 2. poloviny 13. století ze Starého Plzence (okr. Plzeň-jih)
A group find of coins struck in the second half of the 13th century found in Starý Plzenec (Pilsen-South district). 234

Jiří Militký
Nález „bronzového“ brakteátu z hradu Milštejn (okr. Česká Lípa)
A „bronze“ bracteat found at the Milštejn Castle (Česká Lípa district). 242

Jiří Militký
Hromadný nález pražských grošů Jana Lucemburského z kostela sv. Vavřince v Praze 1-Starém Městě
A group find of Prague grossi struck under John the Luxembourg found in the St. Lawrence Church in Prague 1-Old Town. 245

Jiří Militký
Hromadný (?) nález vídeňských feniků ze 14. století z Dívčic (okr. České Budějovice)
A group (?) hoard of Vienna pfennigs of the 14th century found in Dívčice (České Budějovice district). 253

Jiří Militký
Nález dukátů ze 14. století v Praze
A find of the 14th century ducats in Prague. 254

Jiří Hána – Rastislav Korený – Jiří Militký
Depot pražských grošů Václava IV. z Mašova (okr. Příbram)
A hoard of Prague grossi struck under Václav (Wenceslas) IV found in Mašov (Příbram district). 256

Jiří Militký
Pozdně středověký depot mincí z Chebu
A late medieval coin hoard from Cheb [Eger]. 267

Vladislav Burian – Jiří Militký
Stopa rozchváceného depotu pozdně středověkých mincí z Kunějova (okr. Jindřichův Hradec)
Traces of the disappeared hoard of late medieval coins found in Kunějov (Jindřichův Hradec district). 278

Jiří Militký – Petr Zavřel
Nález mince Ferdinanda I. z Libínského Sedla (okr. Prachatice)
A coin struck under Ferdinand I found in Libínské Sedlo (Prachatice district). 279

Kamil Smíšek – Milan Vokáč
Nález bílého penízu Ferdinanda I. ve Výčapech (okr. Třebíč)
A white coin struck under Ferdinand I found in Výčapy (Třebíč district). 280

Jiří Militký
Dodatek a poznámky k raně novověkému depotu mincí z Bukové (okr. České Budějovice)
Additions and notes to the early modern coin hoard found in Buková (České Budějovice district). 281

Jiří Militký
Nález kiprové mince Ferdinanda II. v areálu oppida Třísov (okr. Český Krumlov)
A kipper coin struck under Ferdinand II found at the oppidum area in Třísov (Český Krumlov district). 283

Kamil Smíšek – Kateřina Tomková
Nález drobné mince Ferdinanda II. v areálu raně středověkého hradiště Levý Hradec (okr. Praha-západ)
A small change struck under Ferdinand II found at the early medieval hill fort in Levý Hradec (Prague-West district). 284

Eduard Šimek
Mincovní nález ze Zdic (okr. Beroun). Příspěvek k soupisu 15krejcarů Leopolda I.
A coin hoard found in Zdice (Beroun district). Contribution to the list of 15-kreutzer pieces struck under Leopoldus I. 284

Jiří Militký – Marek Parkman
Nález mince Leopolda I. z Křišťanovic – Zbytin (okr. Prachatice)
A coin struck under Leopoldus I found in Křišťanovice – Zbytiny (Prachatice district). 298

Rastislav Korený – Jiří Militký
Nález drobné mince Leopolda I. z Kralovic (okr. Plzeň-sever)
A small change struck under Leopoldus I foun in Kralovice (Pilsen-North district). 299

Kamil Smíšek – Milan Vokáč
Nález mince Leopolda I. ve Vacenovicích (okr. Třebíč)
A coin struck under Leopold I found in Vacenovice (Třebíč district). 299

Kamil Smíšek – Milan Vokáč
Nález krejcaru Leopolda I. z Rouchovan (okr. Třebíč)
A kreutzer struck under Leopold I found in Rouchovany (Třebíč district). 300

Kamil Smíšek – Milan Vokáč
Nález drobné stříbrné mince z počátku 18. století ve Velkých Přílepech (okr. Praha-západ)
A small silver coin of the beginning of the 18th century found in Velké Přílepy (Prague-West district). 301

Martin Kuča – Kamil Smíšek – Milan Vokáč
Nález drobné měděné mince Marie Terezie z Jezeřan-Maršovic (okr. Znojmo)
A small copper coin struck under Maria Theresia found in Jezeřany-Maršovice (Znojmo district). 302

Martin Kuča – Kamil Smíšek
Nález drobné měděné mince Marie Terezie z Brna-Žebětína
A small copper change struck under Maria Theresia found in Brno-Žebětín. 302

Jiří Militký
Nález moderních mincí z Prahy 2-Nuslí
Modern coins found in Prague 2-Nusle. 303


Zahraniční nálezy mincí z českých zemí

Peter Baxa – Luboš Polanský – Peter Bisták
Hrobový nález denáru Oldřicha I. (1012–1033, 1034) v Kostoľanoch pod Tribečom (Slovensko). Příspěvek k česko-uherským kontaktům na přelomu 10. a 11. století
A contribution to the Bohemian-Hungarian contacts on the break of the 10th and the 11th century. A denarius struck under Oldřich I (1012–1033, 1034) found in a grave in Kostoľany pod Tribečom. 304

Roman Zaoral
Nález českých a moravských mincí 13. století z přístavního města Cesarea [Kaisareia] (Israel)
Find of Bohemian and Moravian coins of the 13th century from the port of Cesarea [Kaisareia] (Israel). 310

 

Filosofia, vydavatelství Filosofického ústavu AVČR, v.v.i., Praha
320 stran, Praha 2006, ISBN: 978-80-7007-249-0
Diskuze k článku


Tento článek nemá žádné komentáře.


Přidat příspěvek do diskuse


Captcha  *