Vyberte si téma, které Vás zajímá a objednejte pravidelný e-mail s novinkami ze Zpravodaje.

Objednat

M. Musílek: Patroni, klienti, příbuzní. Sociální svět Starého Města pražského ve 14. století

Tomáš Smělý - 20/1/2016 00:00 - Publikace

Publikace předního znalce českého středověku nechává nahlédnout do staroměstských poměrů vrcholného středověku.

Praha | Martin Musílek | Staré Město

Předkládaná práce je postavena na rozboru dvou hlavních pramenů: Knihy soudní s trhovými zápisy z let 1351 až 1367 (AMP, Sbírka rukopisů, sign. 987) a seznamů novoměšťanů, které byly v letech 1324 až 1393 zapisovány do nejstarší staroměstské knihy Liber vetustissimu (AMP, Sbírka rukopisů, sign. 986). K tomu přistupují další prameny městské provenience jako seznamy pečetění listin z let 1331–1333, 1337 (AMP, Sbírka rukopisů, sign. 986), městské listiny, další dochované městské knihy, konfirmační a erekční knihy. Na základě těchto pramenů se předkládaná publikace pokouší rozkrýt sociální svět staroměstské aglomerace v průběhu 14. století. Jako pomyslný průvodce societou středověké Prahy byl vybrán doposud „neznámý“ staroměstský měšťan Dětřich Plafus neboli Modrá noha. Vytvoření dvou pracovních databází umožnilo provádět prosopografické sondy do staroměstské společnosti, které ukázaly, že v průběhu 14. století procházela velkými proměnami. A právě sledování příčin, průběhu a zejména dopadů těchto změn na staroměstskou společnost je jedním z hlavních cílů této knihy.

 

 

Obsah:
Předmluva         7
1/ ÚVOD          9

2/ KRITIKA PRAMENŮ A LITERATURY, METOD      17
Kniha soudní s trhovými zápisy (1351–1367)     18
Seznamy novoměšťanů (1324–1393)       25
Kritika literatury        32
Metoda: sociální topografie       37

3/ PROSTOROVÁ MOBILITA A VZTAHY VE MĚSTĚ     45
Seznamy pečetění listin (1331–1333, 1337)     46
Rozbor soudní knihy s trhovými zápisy (1351–1367)    48
Trhy          48
Trhy s domy         53
Ceny staroměstských nemovitostí       69
Trhy s venkovskými statky staroměstských měšťanů    73
Obraz města a jeho proměny       91
Židovské Město         100

4/ MIGRACE NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM VE 14. STOLETÍ    115
Městské právo         118

Městské přistěhovalectví (1324–1393)      121
Přijetí městského práva jako indikátor hospodářského vývoje města  124
Velký mor roku 1380 a jeho dopady na staroměstskou společnost   144
Geografický horizont staroměstského přistěhovalectví    148
Poplatky za přijetí        165
Zachovací a výhostní listiny       166
Přijímání městského práva příslušníky tzv. patriciátu    168
Šlechtici přijímající městské právo      170
Několikanásobná migrace        171
Městská rada         173
 
5/ SOCIÁLNÍ MOBILITA STAROMĚSTSKÉHO OBYVATELSTVA    177
Příklady sociálního vzestupu       180
Klienti          181
Sluhové          183
Písaři          186
Kaplani          191
Rodinné vazby         192
Sňatky          192
Testamenty         204
Cechy a bratrstva        211
Společnost na Starém Městě pražském ve 14. století    221
Integrace novoměšťanů do staroměstské společnosti    227

6/ NÁRODNOSTNÍ POMĚRY VE MĚSTĚ VE 14. STOLETÍ     245

7/ ŽENY NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM VE STŘEDOVĚKU     255

8/ ZÁVĚR         261

9/ SEZNAM PRAMENŮ A LITERATURY       267
Prameny přístupné v rukopisech a starých tiscích    268
Vydané prameny         269
Literatura         271
Elektronické zdroje a dokumenty       289

10/ SOUPIS ZKRATEK        291

11/ SEZNAMY VYOBRAZENÍ, TABULEK A GRAFŮ      293
Seznam vyobrazení        294
Seznam tabulek         296
Seznam grafů         297

12/ SUMMARY         299

13/ PŘÍLOHY – GRAFY        307

14/ REJSTŘÍKY         331
Rejstřík jmenný a místní       332
Rejstřík věcný         355

 

Martin Musílek
Patroni, klienti, příbuzní. Sociální svět Starého Města pražského ve 14. století
Patrons, Clients, and Relatives: The Social World of Old Town Prague in the 14th Century
Praha 2015
Václav Žák – CASABLANCA
ISBN 978-80-87292-29-7

 
Diskuze k článku


Tento článek nemá žádné komentáře.


Přidat příspěvek do diskuse


Captcha  *